21-08-2011, Caldana, thema: verschillende mensen

Verschillende mensen

 

Verschillende mensen, verschillende achtergronden…

Hier zijn we vanmorgen allemaal bij elkaar, in een plaats.

Jezus ontmoette ook verschillende mensen, met verschillende achtergronden….

Hij sprak ze allemaal aan, U OOK VANMORGEN!

De laatste tijd merk ik waar ik ook kom dat God bezig is om het besef te herstellen wat het betekent dat Hij onze Vader is, en wij zijn kinderen zijn. Dat zijn niet zomaar twee loze woorden…. maar Vader en zoon zijn heeft ver strekkende gevolgen.

Wat vraagt Hij van u?

Laten we naar een aantal mensen kijken die door Jezus aangesproken werden. En vraag u zelf af: Wat is mijn verhaal? Als ik hier beschreven zou staan, wat zou er van mij staan geschreven? Waar heeft God mij over aangesproken in mijn leven? Hoe heb ik gereageerd? Wat zou ik moeten veranderen, wat is de volgende stap die de Heer van mij vraagt, vandaag?!!!!!

iedere keer wanneer ik met iemand spreek die de Heer, misschien onbedoeld, op een ‘theologisch’ afstandje gezet heeft doet me dat zeer, het maakt me verdrietig, want ik weet dat de Heer er zóóó naar verlangt om een intieme relatie met ons te hebben.

Als voorbeelden zou ik graag enkele personen uit de bijbel naast elkaar willen zetten:

zoals met een Zacheus, of de rijke jongeling, of de verloren zoon, en ook zijn oudere broer, of Petrus en Judas, het werd ze allemaal aangeboden! maar ja, ze moesten wel actie ondernemen in hun leven na de aansporing van Jezus, en dat wilden ze niet allemaal.

 

Wie waren deze personen? Wat ‘soort’ mensen waren zij?

Zacheüs : Lukas 19:5  Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’

6  Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Rijke jongeling: Mattëus 19: 21  Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

22  Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Verloren zoon(‘kende’ zijn vader, maar alleen maar als ‘gever’, betaler’):

Lukas 15: 17  Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.

18  Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u,

19  ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.”

20  Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.  (hij ontdekte dat hij een vader had: openbaring!)

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

21  “Vader, ”zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”

22  Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.

23  Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,

24  want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

Broer verloren zoon (kende zijn vader alleen maar als ‘werkgever’, waar je jezelf naar moet bewijzen): Lukas 15: 28  Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren.

31  Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.

Petrus (wilde steeds ‘bewijzen’ hoeveel hij van Jezus hield): Lukas 22: 60  Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan.

61  De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’   62  Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Judas: (misbruikte relaties, ook met Jezus, om zelf beter van te worden, zelfzuchtig) nadat Jezus zijn voeten gewassen had en brood met hem in de soep gedoopt had, teken van liefde en vriendschap: Mattëus 27: 3  Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug

4  en zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’

5  Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich.

Jona: geroepen als profeet, gezonden op bijzondere missie, probeert weg te rennen, wordt ‘hardhandig’ terug geroepen, gehoorzaamt dan. Let op: deze profeet heeft zo’n grote zalving dat de hele stad Nineve, incl. leiders, binnen 40 dagen rouwt over hun zonden en tot geloof komen. Wijs mij eens even vandaag de dag iemand aan met zo’n zalving en autoriteit! Dat houd echter niet in dat hij geen les meer hoeft te leren….!!!!! we zijn nooit uitgeleerd.

David: geroepen, gezalfd, en ging vervolgens hij door een verschrikkelijke vervolging en moest vluchten. Wanneer hij koning wordt geeft God hem veel zegen, meer hij valt. Gevolg: overspel, poging tot bedrog en moord…. maar na confrontatie belijd hij zijn zonden, God vergeeft hem en noemt hem later zelfs een man naar Zijn eigen hart, ook de geslachtslijn van David wordt gekozen voor de Messias!

Salomo: volgt zijn vader David op, wordt door zijn vader aangewezen als opvolger. Begint fantastisch, krijgt ongelofelijk veel wijsheid, maar heeft een probleem….: lust naar vrouwen. Trouwt bijna om de andere week een extra vrouw, ook ongelovige vrouwen, hij valt en staat nooit meer op…..

 

 

waar zat hem dat nu toch in, dat de een zich wel liet corrigeren en de ander niet, wat was er aan de hand met de rijke jongeling, de broer van de verloren zoon en Judas? Waarom konden ze Jezus aanbod niet accepteren? En waarom waren de anderen wel in staat zich radicaal om te draaien en te veranderen door Gods openbaring? Bij welke categorie hoort u? Wat blokkeert ons? Trots, eigen wil, on-vergevingsgezindheid, lust, macht, geld….?

de Heer geeft in Zijn Woord krachtige gelijkenissen als het op de door Hem beoogde relatie met ons aankomt: Vader – zoon(verloren zoon), Bruidegom – bruid (in beeld van penning, volledige penningen: goede relatie met man), herder – schaap. (drie gelijkenissen op een rij in Lukas 15) dit zijn zeer intieme relatie vormen (in iedere gelijkenis een ander aspect van die intimiteit)… tenminste, wanneer ze nageleefd worden naar Gods bedoeling. het ligt dus niet aan God! het is niet zo dat Hij niet zou willen.

 

————————————————————————————————–

Diepste issue van verschil: onze motivatie.

————————————————————————————————

Dan gaat God de Vader u NU aanspreken! Wat is hierop uw/jouw antwoord!

Laten we eerst kijken wat het betekent om God als Vader te leren kennen, bekent met Hem te worden in een intieme relatie. Iedere relatie vraagt inzet. Gods inzet is er! Waar is de uwe?

 

Rom 8: 12-22

12  Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. (wordt u er ook wel eens moe van wat u allemaal zelf wil en ‘moet’ forceren om het gedaan te krijgen? Het is DOODELIJK!!!)

13  Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.

14  Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

15  U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘ABBA, Vader’.

16  De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

17 ¶  En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

18  Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

19  De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.

20  Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen,

21  omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

22  Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.

Waar hoort u bij? Bij de erfgenamen of bij de halsreikend uitziende, verlangt u naar zijn openbaarwording in uw leven? Of zucht en lijdt u zonder hoop in barensweeën… volledig blind en zonder hoop…

 

U moet beseffen dat God leren kennen als Vader iets totaal onbekends is voor ons. Dit maakt het beginnen van het leren vertrouwen op God beangstigend voor velen, maar al gaande wordt het een heerlijke groeitocht. Wat jammer dat veel mensen er nooit aan durven beginnen vanwege beschadigde ervaringen hier in aardse relaties, en de leugens van satan die ze daarop zijn gaan geloven.

 

satans grootste angst is dat wij in die relatie met de Heer komen, het betekent letterlijk zijn einde. hij valt dus iedere aardse beeltenis aan en probeert deze te vernietigen en vervormen, zodat Gods woord niet langer begrepen wordt, of zelfs veracht wordt, omdat we geen idee meer hebben waar het over gaat….

 

liefde vervangen door lust

liefde naar God toe vervangen door religiositeit: liberale, orthodoxe of wettische religiositeit— het maakt niet uit welke vorm: het zijn allemaal vormen van godsdienstigheid zonder de kracht er van.

2 Tim 3: 1 ¶  Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.

2  De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.

3  Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten

4  en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God,

5  ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.

Vers 7 zegt: 7  die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen.

 

EEN ECHTE RELATIE MET JEZUS CHRISTUS IS KRACHTIG!!!

kracht is in Jezus, deze heeft Hij van God de Vader ontvangen. wij ontvangen alleen kracht in intieme relatie met Hem en door Hem met God de Vader.

als ons hart niet in die plaats van een intieme liefdes relatie met de Heer is, als er niet die brandende liefde is en een diep verlangen om dagelijks dicht bij en met Hem te leven dan bevinden we ons op een verschrikkelijk gevaarlijke plaats. als er geen olie in de lamp is zijn we tastende in het donker en kunnen we niet met de bruidegom mee.

—————————————————————————————————–

De Heer verlangt er naar dat wij als zijn kinderen opgroeien tot volwassenen in het geloof.

1 kor. 3: 1 ¶  Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus.

2  Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet,

3  want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander?

4  Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus, ‘en een ander: ‘Ik van Apollos, ‘bent u dan niet als alle andere mensen?

5 ¶  Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken.

6  Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.

7  Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.

8  Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.

9  Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.

U bent een bouwwerk van God.

10  Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt,

11 ¶  want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt–Jezus Christus zelf.

12  Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro,

13  van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.

14  Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond.

15  Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.

16 ¶  Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

17  Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig–en die tempel bent u zelf.

18 ¶  Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

19  Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: ‘Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.’

20  En er staat ook geschreven: ‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’

21 ¶  Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u;

22  of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst–álles is van u.

23  Maar u bent van Christus en Christus is van God.

 

GOD ALLEEN!!! Alles waar u in uw leven aan vast houdt buiten Gods wil en woord voor u is hout, stro en gras. Hoe mooi het ook lijkt….